رسیدگی به شکایات

گیرندگان خدمت و پرسنل می توانند شکایات، انتقادات، تقدیر و یا پیشنهادات  خود را از طرق ذیل ارسال نمایند:


1.مراجعه به سایت wwwtreatahospital.com  و وارد شدن در قسمت پیشنهادات و رسیدگی به شکایات  

       
2.مراجعه حضوری به واحد رسیدگی به شکایات و تکمیل فرم مربوطه


3.ایجاد پیغام صوتی از طریق شماره تلفن 47241000 - داخلی 300


4.قراردادن مطلب و یا نوشته مورد نظر در صندوق رسیدگی به شکایات و پیشنهادات


5.ارسال پیامک از طریق سامانه پیامکی 5000291928