تعرفه تخت ها و هتلینگ

تعرفه آزاد اتاق ها و تخت های بیمارستان تریتا

اتاق دو تخته

5’544’000

اتاق خصوصی

7’128’000

اتاق ایزوله

7’128’000

تخت اورژانس

1’122’000

تخت عمومی

3’960’000

تخت انکوباتور

3’960’000

تخت نوزاد سالم

2’387’000

اتاق VIP

14’410’000

تخت CCU

9’108’000

تخت ICU

14’256’000

تخت NICU

14’256’000

تخت NICU POST

7’128’000

تخت    POST CCU

7’128’000

تخت    POST ICU

7’128’000

تخت DAY CARE

2’387’000