راهنمای ملاقات کنندگان

ساعات ملاقات بیمارستان جهت همراهان برای بخشهای خاص 15 الی 17

و برای بخشهای ویژه 15 الی 15:30 می باشد

 

ورود کودکان زیر 12 سال به  بخشها ی بستری ممنوع می باشد 

 

  • با توجه به محدودیت فضا وزمان ، برای رفاه خود و بیماران بیمارستان تقاضا داریم  در زمان ملاقات از بیمار سکوت را رعایت فرمایید .
  • سیگارکشیدن درمحیط بیمارستان توسط بیمار و همراهان اکیداً ممنوع است .
  • مسئولیت نگهداری از وسایل،اشیای قیمتی و شخصی به عهده  بیمار وهمراهان بیمار باشد.
  •  حضور همراه بیمارمنوط به اجازه پزشک معالج ، بخش و دریافت کارت همراه است . حضور همراه دراتاق دوتخته و یک تخته  فقط یک نفر می باشد.
  • تقاضا می شود از آوردن گل طبیعی برای بیماران ریوی ، بیمارانی که عمل قلب باز انجام داده اند و بیمارانی که در بخشهای ویژه بستری هستند به دلیل ایجاد حساسسیت  تنفسی خودداری کنید .
  • به دلیل اختلال در امواج وتجهیزات پزشکی  حتی المقدور از تلفن همراه استفاده نکنید  .

 

ساعات سرو غذا
صبحانه: 5-6
ناهار: 13-12           
شام:  18-17


امكان دريافت غذاي ويژه برای بیماران بستری در سوئیت و اتاقهای  vipوجود دارد.