رییس دفتر ریاست

نام و نام خانوادگی: آزیتا حیدری
سمت: رئیس دفتر ریاست
داخلی: ۱۰۴
موقعیت مکانی: طبقه دوم