سیاست های کلان بیمارستان تریتا

ذی نفعان گروه 1: گیرندگان خدمت
•    ارائه خدمات با کیفیت و مطلوب به منظور ارتقا سطح رضایتمندی
•    رعایت استانداردهای ایمنی بیمار در تمامی سطوح و تصمیم گیری ها )اولویت بخشی به ایمنی بیمار(
•    پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی
•    جذب و ارتقاء توریسم سلامت و توسعه توریسم درمانی

 


ذی نفعان گروه 2: پزشکان
•    بهره گیری از تجهیزات کارآمد و به روز
•    ایجاد یکپارچگی سازمانی جهت پیش برد بهینه فرآیندهای تشخیصی، درمانی و مراقبتی بیمارستانی
•    ایجاد شفاف سازی در نحوه پرداختی ها

 


ذی نفعان گروه 3: پرسنل
•    پیاده سازی طرح طبقه بندی مشاغل در راستای دست یابی به عدالت سازمانی
•    توانمندسازی منابع انسانی