برنامه استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کيفيت


   رسالت :
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تريتا بعنوان يکی از مجهزترين مراکز تروما و درمانی کشور با بهره گیری از نیروهای مجرب، متعهد، متخصص و با انگیزه و با استفاده از تجهیزات پیشرفته در راستای ارائه خدمات بوا کیفیت و ارتقا ی سطوح سلامت جامعه گام بر می دارد. اين مرکز خود را در قبال ارائه خدمات به روز و در بالاترين سطح ممکن، به تمامی طبقات جامعه، تامین نیازها و انتظارات گیرندگان خدمت و همچنین توانمند سازی منابع انسانی مسئول می داند.


دورنما :
-    استاندارد و مجهزترين بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کشور
-    برترين مرکز اورژانس و تروما در کشور
-    نهايت کمک به سلامت جامعه به منظور افزايش کیفیت زندگی بیمار ودريافت گواهی بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت


ارزش ها :
1. حفظ کرامت انسانی
2. رعايت منشور حقوق بیمار
3. مشتری مداری
4. پايبندی به ارزشهای اخلاقی
5. کیفیت محوری
6. شايسته سالاری
1. عدالت محوری
3. قانون مداری
1. مشارکت جويی
11 . تعالی جويی
11 . امانت داری
12 . دوستدار محیط زيست
13 . دوستدار مادر و کودک