نام و نام خانوادگی : مرضیه لم یزرع
تحصیلات : کارشناسی ارشد هنر
سمت : مدیر روابط عمومی
شماره تلفن داخلی : 190
روابط عمومی عبارت است از فعالیت های ارتباطی و تدابیری که سازمان و مؤسسات برای ایجاد و خلق نگرشی مطلوب و مواجهه با دیدگاههای مختلف در پیرامون کار خویش دنبال می کنند که مجموعه ی این اقدامات و تلاش های برنامه ریزی شده، در جهت برقراری ارتباط مؤثر و هدفمند با گروه هایی است که با سازمان در ارتباط هستند. از سوی دیگر نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع در دست یابی به اهداف امروزه در سازمان ها و ادارات به عنوان یک اصل در مدیریت پذیرفته شده که این مهم از جمله فعالیت های روابط عمومی می باشد. روابط عمومی به مثابه پلی است جهت برقراری تماس و رابطه میان یک سازمان و مخاطبان آن و ایجاد این رابطه ی متقابل، از مؤثرترین عوامل در چگونگی آینده و سرنوشت هر سازمان به شمار می آید. روابط عمومی یکی از بخش های هر سازمان و مؤسسه ای است که همواره در مواجهه با مخاطبانش، از طریق پرداختن به موضوعات و مطالب متنوع در جهت رسیدن به منافع مشترک و ایجاد روابط تفاهم آمیز با کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران و عموم مردم حرکت می نماید. تقریباً هر سازمانی که با افکار عمومی سروکار دارد و نیازمند به ایجاد تصویری روشن از خود نزد آن است، در واقع گونه ای از روابط عمومی را به خدمت می گیرد. به طور کلی روابط عمومی مجموعه ای از عملیات ارتباطی آگاهانه، مبتنی بر برنامه و تحقیق است که با استفاده از شیوه های علمی و هنری به دنبال ایجاد ارتباط با مردم و مطلع شدن از نظرات آنان و تجزیه و تحلیل ایده های مخاطبان و افکار عمومی به منظور دست یابی به شیوه ها و افکار نوین و سازنده می باشد.
مجموعه فعالیت های روابط عمومی:
🔸 اطلاع رسانی و انتشار اخبار
🔸 انجام تحقیقات اجتماعی و نظرسنجی و پیوند آن به سازمان و عموم مردم در حیطه روابط عمومی
🔸 برقراری ارتباط با فرد گروه و با سازمان هایی که حضور و فعالیت با آنها برای آن مؤسسه یا سازمان حائز اهمیت است و یا در آینده اهمیت پیدا خواهد کرد. 

سرکار خانم لم یزرع