بهبود کیفیت

 


نام و نام خانوادگی : مهسا اکبری
تحصیلات : کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(دانشگاه شهید صدوقی یزد)
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (دانشگاه علامه طباطبایی)
سمت : مدیر بهبود کیفیت
شماره تلفن داخلی : 105
واحد بهبود کیفیت بیمارستان تریتا با هدف ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، بالینی، اداری و یکنواخت سازی کلیه خدماتی که قابلیت کنترل، پایش، تعریف برنامه های بهبود و همچنین اولویت بندی اقدامات را داشته باشد، در راستای راهبرد اهدف کلان بیمارستان ایجاد گردیده است. این واحد خود را به موارد زیر متعهد می داند:
پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی به منظور استانداردسازی فرآیندهای بالینی و غیربالینی بیمارستان
ایجاد نظام بهبود کیفیت و به روزآوری برای دست یابی به رضایت گیرندگان خدمت و کارکنان که نهایتا باعث افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان می شود
برنامه ریزی و تعریف فرآیندهای بیمارستانی جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در کلیه بخش ها و احدهای سازمان و نظارت بر نحوه اجرای این فرآیندها
ارزیابی و پایش کلیه بخش ها و واحدهای سازمان به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت و نهایتا ارائه اقدام اصلاحی ها و برنامه بهبودکیفیت های مربوطه

سرکار خانم اکبری

 

 


 

 

 

حقوق گیرندگان خدمت

نام و نام خانوادگی : مهسا قورچیان
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
شماره تلفن داخلی : 341
يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسان ها مي باشند.اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است. بر اين اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه و مبتني بر احترام به حقوق بیماران و همراهان و رعايت كرامت انساني آن ها صورت پذيرد. برنامه ريزي درخصوص استقرار و رعايت استاندارد های حقوق گيرندگان خدمت، نظارت بر رعایت منشورحقوق بيمار ،حفظ ، ارتقا و تحكيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات و افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت از اهداف ما می باشد.