حقوق گیرندگان خدمت

مسئول حقوق گیرنده خدمت : مهسا قورچیان (کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)
موقعیت مکانی : طبقه دوم 
شماره  تماس داخلی :341

 

 

يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسان ها مي باشند.اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است.

بر اين اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه و مبتني بر احترام به حقوق بیماران و همراهان و رعايت كرامت انساني آن ها صورت پذيرد. برنامه ريزي درخصوص استقرار و رعايت استاندارد های حقوق گيرندگان خدمت، نظارت بر رعایت منشورحقوق بيمار ،حفظ ، ارتقا و تحكيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات و افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت از اهداف ما می باشد.