بهبود کیفیت

مدیر بهبودکیفیت: مهسا اکبری

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی(دانشگاه شهید صدوقی یزد)

   واحد بهبود کیفیت بیمارستان تریتا با هدف ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، بالینی، اداری و یکنواخت سازی کلیه خدماتی که قابلیت کنترل، پایش، تعریف برنامه های بهبود و همچنین  اولویت بندی اقدامات را داشته باشد، در راستای راهبرد اهدف کلان بیمارستان ایجاد گردیده است. این واحد خود را به موارد زیر متعهد می داند:

1.پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی به منظور استانداردسازی فرآیندهای بالینی و غیربالینی بیمارستان

2.ایجاد نظام بهبود کیفیت و به روزآوری برای دست یابی به رضایت گیرندگان خدمت و کارکنان که نهایتا باعث افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان می شود.

3.برنامه ریزی و تعریف فرآیندهای بیمارستانی جهت ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در کلیه بخش ها و احدهای سازمان و نظارت بر نحوه اجرای این فرآیندها

4. ارزیابی و پایش کلیه بخش ها و واحدهای سازمان به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت و نهایتا ارائه اقدام اصلاحی ها و برنامه بهبودکیفیت های مربوطه

دفتربهبودکیفیت بیمارستان تریتا به منظور بررسی جامع تر مسائل بیمارستان، واحد رسیدگی به شکایات را زیر مجموعه خود قرار داده است. اطلاعات به دست آمده از فرآیند رسیدگی به شکایات می تواند منجر به بهبود خدمات و فرآیند ها شود و در صورتیکه به خوبی مدیریت شود می تواند اعتبار بیمارستان را صرف نظر از اندازه، موقیت و نوع فعالیت بهبود بخشد. فرآیند کارا و اثربخش رسیدگی به شکایات خواست بیماران و نیاز بیمارستان هاست.