• روز جهانی هپاتیت گرامی باد

    270

    هرساله براي افزايش آگاهي در مورد هپاتيت ويروسي كه باعث التهاب كبد مي شود كه منجر به بيماري شديد و سرطان كبد مي شود. اين شيوع جديد بر روي هزاران عفونت حاد هپاتيت ويروسي كه هرساله در بين كودكان،نوجوانان و بزرگسالان رخ ميدهد تمركز ميكند.بيشتر عفونت هاي هپاتيت حاد باعث بيماري خفيف ميشوند و حتي ناشناخته مي مانند. اما در برخي موارد مي توانند منجر به عوارض و كشنده شوند.تنها در سال 2019 حدود78000مرگ و مير در سراسر جهان به دليل عوارض عفونت حاد هپاتيت  A تا E رخ داده است. حذف عفونت هاي هپاتيت C,Eو D در اولويت قرار دارد.برخلاف هپاتيت حاد ويروسي اين سه عفونت باعث هپاتيت مزمن مي شوند كه چندين دهه طول ميكشد و منجر به مرگ بيش از 1ميليون نفر در سال بر اثر سيروز و سرطان كبد ميشود.اين ٣نوع عفونت مزمن هپاتيت مسئول بيش از 95درصد مرگ و مير ناشي از هپاتيت هستند.درحالي كه ما…