روز جهانی DNA گرامی باد

  • 94

62 سال پیش در 25 آوریل سال 1953، آقایان جیمز واتسون و فرانسیس کریک ساختار سه بعدی مولکول DNA را توسط پراش پرتوی ایکس

در سلول کشف و نتایج تحقیقاتشان را در نشریه Nature چاپ نمودند.

پس از سال ها در 25 آوریل 2003 پروژه ژنوم انسان مصادف با کشف مولکول DNA به پایان رسید.

این روز توسط موسسه ی ملی تحقیقات ژنوم انسان (NHGRI) روز جهانی  DNA نامیده شده است.

این روزها با شیوع ویروس کرونا در جهان و لزوم شناخت دقیق ژنوم این ویروس، اهمیت این روز و گسترش مطالعات ژنتیکی بیش از پیش آشکار شده است.

عملکرد های سلول از طریق پروتئین های مختلفی انجام می گیرد که از روی رمز های موجود بر روی مولکول DNA کد گذاری می شوند.

بدین صورت که مولکول های تک رشته ای به نام RNA از روی این مولکول الگو برداری شده و توسط دستگاه ترجمه سلولی به پروتئین ترجمه و تبدیل می شود

و پروتئین های ساخته شده تقریبا تمامی عملکرد های سلولی را انجام می دهند.


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط