بادی پلتیسموگرافی

  • 6473

 

 

 

دستگاه کاملترین دستگاه برای ارزیابی عملکرد سیستم تنفسی است که علاوه بر ارزیابی حجم ها و ظرفیت های ریوی میزان تنگی و مقاومت مجاری هوایی و همچنین توانایی ریه ها برای تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن از بافت ریه را مشخص میکند.


در این تست  حجم های ریوی که در اسپیرومتری ساده، قابل اندازه گیری نیست می تواند محاسبه و ارزیابی شود:

  •  تعيين وضعيت تنفسي بيمار قبل و بعد از اعمال جراحي بزرگ
  • اندازه گيري حجم هاي ريوي براي افتراق بين اختلالات انسدادي وتحديدي
  • ارزيابي بيماريهاي انسدادي ريوي مثل آمفيزم و فيبروزكيستيك
  • اندازه گيري مقاومت راههاي هوايي
  • تعيين پاسخ به داروهاي گشاد كننده برونش
  • تعيين افزايش واكنش پذيري برونش و پيگيري سير بيماري و پاسخ به درمان
  • اندازه گيري حجم باقيمانده ريه(RV) وحجم كامل ريوي(TLC)، ظرفيت عملي باقيمانده(FRC)


 روش آزمايش بادی باکس:
براي انجام اين آزمون بيمار درون اتاقكي شبيه كيوسك تلفن روي صندلي نشسته و قبل از شروع آزمايش هواي داخل اتاقك از نظر حجم و فشار از طريق سنسورهايي كه در جدار اتاقك كار گذاشته شده به طور كامل اندازه گيري مي شود. آنگاه پس از انجام مانورهاي تنفس خاص توسط بيمار تغييرات حجم و فشار داخل اتاقك بار ديگر محاسبه مي شود. از این طریق حجم ها و ظرفيت هاي ريوي، مقاومت راههاي هوايي، پارامترهاي مربوط به عملكرد ريه و ... محاسبه مي گردد.

 


اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

مطالب مرتبط