پرسش‌وپاسخ جدید
همه دسته‌بندی‌ها
جراحی مغز و اعصاب
جراحی دیسککتومی کمر (بدون تجهیزات)

مدت زمان بستری (روز): 3
هزینه تقریبی (ریال): 400.000.000 ریال
جراحی تنگی کانال نخاع گردنی (بدون تجهیزات)

مدت زمان بستری (روز): 3
هزینه تقریبی (ریال): 500.000.000 ريال
جراحی تنگی ستون فقرات کمر (بدون تجهیزات)

مدت زمان بستری (روز): 3
هزینه تقریبی (ریال): 400.000.000 ريال
جراحی هیپوفیز

مدت زمان بستری (روز): 3
هزینه تقریبی (ریال): 500.000.000 ریال
جراحی پارکینسون

مدت زمان بستری (روز): 0
هزینه تقریبی (ریال): 200.000.000 ريال
جراحی تومور مغزی

مدت زمان بستری (روز): 4
هزینه تقریبی (ریال): 680.000.000 ريال
جراحی دیسککتومی گردن

مدت زمان بستری (روز): 3
هزینه تقریبی (ریال): 600.000.000 ريال
جراحی تومور نخاع

مدت زمان بستری (روز): 4
هزینه تقریبی (ریال): 600.000.000 ريال
آنژیوگرافی مغز

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 90.000.000 ريال
آنوریسم مغز

مدت زمان بستری (روز): 5
هزینه تقریبی (ریال): 720.000.000 ريال
لامینکتومی

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 300.000.000 ريال
تخلیه هماتوم مغز

مدت زمان بستری (روز): 4
هزینه تقریبی (ریال): 400.000.000 ريال
تومور مغز

مدت زمان بستری (روز): 5
هزینه تقریبی (ریال): 720.000.000 ریال
CD گذاری

مدت زمان بستری (روز): 5
هزینه تقریبی (ریال): 480.000.000 ریال
FX مهره کمری

مدت زمان بستری (روز): 3
هزینه تقریبی (ریال): 390.000.000 ریال
شکستگی مهره های گردن

مدت زمان بستری (روز): 4
هزینه تقریبی (ریال): 600.000.000 ریال
هماتوم ساب دورال

مدت زمان بستری (روز): 4
هزینه تقریبی (ریال): 560.000.000 ریال
LP

مدت زمان بستری (روز): 0
هزینه تقریبی (ریال): 12.000.000 ریال
جراحی اسلیو معده (بدون لوازم)

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 300.000.000 ريال
تیروئیدکتومی

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 200.000.000 ريال
کولسیستکتومی

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 200.000.000 ريال
هموروئیدکتومی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 90.000.000 ريال
گاسترکتومی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 200.000.000 ريال
جراحی بای پس معده

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 300.000.000 ريال
درمان فتق اینگوینال

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 100.000.000 ريال
ماستکتومی

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 200.000.000 ريال
کولکتومی

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 300.000.000 ريال
لاپاراتومی

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 190.000.000 ريال
آپاندکتومی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 132.000.000 ريال
جراحی فتق شکمی

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 160.000.000 ريال
بای پس معده لاپاراسکوپی

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 360.000.000 ریال
تخلیه هماتوم شکم

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 140.000.000 ریال
ترمیم پارگی شکم

مدت زمان بستری (روز): 4
هزینه تقریبی (ریال): 340.000.000 ریال
بلند کردن تاندم

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 80.000.000 ریال
ترمیم زخم

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 100.000.000 ریال
کله سیستکتومی لاپاراسکوپی

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 200.000.000 ریال
CVP گذاری

مدت زمان بستری (روز): 0
هزینه تقریبی (ریال): 12.000.000 ریال
اسپینکتومی+لاپاراسکوپی کیسه صفرا جراح

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 170.000.000 ریال
آدنوئیدکتومی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 72.000.000 ریال
فیستول آنال

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 80.000.000 ریال
كيست پايلونيدال

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 90.000.000 ریال
فیشرکتومی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 80.000.000 ریال
سینوس پینولیدال

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 80.000.000 ریال
گاسترکتومی لاپاراسکوپیک

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 240.000.000 ریال
بیوپسی توده برست

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 70.000.000 ریال
بیوپسی غدد لنفاوی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 70.000.000 ریال
بیوپسی گردن

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 70.000.000 ریال
تراکئوستومی+گاستروستومی

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 170.000.000 ریال
ترومبکتومی

مدت زمان بستری (روز): 3
هزینه تقریبی (ریال): 210.000.000 ریال
توده پشت

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 120.000.000 ریال
فلپ پوستی

مدت زمان بستری (روز): 3
هزینه تقریبی (ریال): 250.000.000 ریال
جراحی لیگامان زانو

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 200.000.000 ريال
جراحی کامل زانو

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 300.000.000 ريال
جراحی تعویض مفصل ران

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 280.000.000 ريال
شکستگی استخوان ران - لگن

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 300.000.000 ريال
جراحی CTS دست

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 130.000.000 ريال
جراحی مچ پا

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 200.000.000 ريال
شکستگی آرنج

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 170.000.000 ريال
آرتروسکوپی زانو

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 170.000.000 ريال
دررفتگی لگن یا دررفتگی هیپ

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 260.000.000 ریال
FX مچ پا

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 180.000.000 ریال
FX مچ دست

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 150.000.000 ریال
ACL زانو

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 220.000.000 ریال
آزاد کردن تاندون زانو

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 120.000.000 ریال
آرتروسکوپی مچ پا

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 180.000.000 ریال
استئوتومی یک ران

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 240.000.000 ریال
استئوتومی زانو

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 200.000.000 ریال
الیزاروف

مدت زمان بستری (روز): 4
هزینه تقریبی (ریال): 340.000.000 ریال
آمپوتاسیون انگشت پا

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 120.000.000 ریال
شکستگی فمور

مدت زمان بستری (روز): 4
هزینه تقریبی (ریال): 420.000.000 ریال
فرکچر فیبولا

مدت زمان بستری (روز): 3
هزینه تقریبی (ریال): 300.000.000 ریال
پین گذاری متاکارپ

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 120.000.000 ریال
ترمیم دررفتگی مکرر شانه

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 140.000.000 ریال
ترمیم دفورمیتی انگشت پا

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 100.000.000 ریال
ترمیم آرنج

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 180.000.000 ریال
ترمیم تاندون آشیل

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 140.000.000 ریال
ترمیم شکستگی ران

مدت زمان بستری (روز): 3
هزینه تقریبی (ریال): 360.000.000 ریال
توتال نی

مدت زمان بستری (روز): 3
هزینه تقریبی (ریال): 260.000.000 ریال
توتال هیپ

مدت زمان بستری (روز): 3
هزینه تقریبی (ریال): 300.000.000 ریال
MCL

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 190.000.000 ریال
DHS

مدت زمان بستری (روز): 3
هزینه تقریبی (ریال): 260.000.000 ریال
سیستوسکوپی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 70.000.000 ريال
جراحی واریکوسل

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 80.000.000 َريال
پروستاتکتومی

مدت زمان بستری (روز): 4
هزینه تقریبی (ریال): 200.000.000 ريال
TURP

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 200.000.000 ريال
PCNL

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 130.000.000 ريال
یورتروسکوپی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 140.000.000 ریال
TUT

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 120.000.000 ریال
پروستاتکتومی

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 250.000.000 ریال
آبسه لگن

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 90.000.000 ریال
هرنی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 8.000.000 ریال
بی اختیاری ادرار

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 110.000.000 ریال
ترمیم افتادگی مجرا

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 10.000.000 ریال
ارکیکتومی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 72.000.000 ریال
هیدروسلکتومی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 90.000.000 ریال
سنگ کلدوک

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 150.000.000 ریال
جراحی فیبروم رحم

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 120.000.000 ريال
زایمان طبیعی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 100.000.000 ريال
کورتاژ تشخیصی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 48.000.000 ريال
جراحی کیست تخمدان

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 130.000.000 ريال
هیسترکتومی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 120.000.000 ريال
هیستروسکوپی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 60.000.000 ريال
کورتاژ تخلیه ای

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 60.000.000 ریال
سزارین با هیسترکتومی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 160.000.000 ریال
سزارین

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 130.000.000 ریال
بیوپسی تخمدان

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 48.000.000 ریال
حاملگی خارج از رحم

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 140.000.000 ریال
لاپاراسکوپی کیست تخمدان

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 160.000.000 ریال
سیستوسل رکتوسل

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 90.000.000 ریال
گذاشتن IUD

مدت زمان بستری (روز): 0
هزینه تقریبی (ریال): 36.000.000 ریال
سرکلاژ

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 48.000.000 ریال
توده پستان

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 80.000.000 ریال
جراحی پروتز پستان

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 80.000.000 ريال
ماموپلاستی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 100.000.000 ريال
جراحی ابدومینوپلاستی (بدون درنظر گرفتن پول جراح)

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 160.000.000 ريال
لیپوماتیک

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 80.000.000 ريال
بلفاروپلاستی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 40.000.000 ريال
رینوپلاستی

مدت زمان بستری (روز): 0
هزینه تقریبی (ریال): 140.000.000 ریال
جراحی آندوسکوپی بینی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 160.000.000 ريال
جراحی زیبایی بینی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 140.000.000 ريال
جراحی لوزه

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 90.000.000 ريال
تیمپانوپلاستی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 140.000.000 ريال
ترمیم تیغه بینی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 140.000.000 ریال
توده گردن

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 130.000.000 ریال
آنژیوگرافی کرونر

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 120.000.000 ريال
جایگزینی دریچه قلب

مدت زمان بستری (روز): 3
هزینه تقریبی (ریال): 900.000.000 ريال
عمل قلب باز CABG

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 800.000.000 ريال
آنژیوپلاستی (دو رگ)

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 340.000.000 ريال
آنژیوپلاستی عروق کرونر (بدون مواد) یک رگ

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 250.000.000 ريال
آنژیوپلاستی عروق محیطی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 250.000.000 ريال
آنژیوپلاستی (یک رگ)

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 280.000.000 ریال
آنژیوپلاستی (سه رگ)

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 440.000.000 ریال
آنژیوگرافی قلب

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 110.000.000 ریال
پولیپکتومی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 120.000.000 ريال
کولونوسکوپی

مدت زمان بستری (روز): 0
هزینه تقریبی (ریال): 19.000.000 ريال
آندوسکوپی

مدت زمان بستری (روز): 0
هزینه تقریبی (ریال): 14.000.000 ريال
ERCP

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 144.000.000 ريال
آندوسکوپی + استنت گذاری

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 190.000.000 ریال
آندوسکوپی و کولونوسکوپی

مدت زمان بستری (روز): 0
هزینه تقریبی (ریال): 36.000.000 ریال
استنت گذاری مری

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 96.000.000 ریال
برونکوسکوپی

مدت زمان بستری (روز): 1
هزینه تقریبی (ریال): 48.000.000 ريال
جراحی قرار دادن تراخوستومی

مدت زمان بستری (روز): 2
هزینه تقریبی (ریال): 400.000.000 ريال
DrShahni

خانم دكتر مژگان شهني


متخصص بي هوشي

مدير فني و مدير ipd

 

پزشک با شوق می آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند. معاونت درمان بیمارستان فوق تخصصی تریتا با همکاری پزشکان و تیم درمان در صدد ایجاد خانه امیدی برای عزیزان دردمند جامعه می باشد. بنابراین تمام تلاش و همت خود را در سایه عنایت پرودگار متعال به کار خواهیم بست تا بهترین و با کیفیت ترین خدمات را به شما بیماران عزیز ارائه نماییم. خدماتی که با عشق و محبت در آمیخته و شایسته گیرندگان خدمت می باشد. این اطمینان را با جدیت به شما میدهیم تا بهبودی کامل شما عزیزان در کنارتان باشیم و همچون یک خانواده، حضورمان باعث دلگرمیتان شود. امیدواریم بتوانیم پاسخگوی اعتماد عزیزانی باشیم که تریتا را به عنوان خانه ی امن خود برای درمان انتخاب نموده اند و شاهد سلامتی و بهروزی تمام بیماران عزیز باشیم.


ipd_image  
 
VIP Bed

مدت زمان: 1 شب
هزينه: 48.120.000 ريال
Private Room

مدت زمان: 1 شب
هزينه: 24.060.000 ريال
Two Bed Room

مدت زمان: 1 شب
هزينه: 18.712.000 ريال
Three Bed Room

مدت زمان: 1 شب
هزينه: 13.366.000 ريال
Isolation Bed

مدت زمان: 1 شب
هزينه: 24.060.000 ريال
ICU Bed

مدت زمان: 1 شب
هزينه: 48.112.000 ريال
NICU Bed

مدت زمان: 1 شب
هزينه: 48.112.000 ريال
CCU Bed

مدت زمان: 1 شب
هزينه: 30.740.000 ريال
Post CCU Bed

مدت زمان: 1 شب
هزينه: 24.058.000 ريال
Post ICU Bed

مدت زمان: 1 شب
هزينه: 24.058.000 ريال
Incubator Bed

مدت زمان: 1 شب
هزينه: 13.366.000 ريال
Healthy Baby Bed

مدت زمان: 1 شب
هزينه: 9.358.000 ريال
Day Care Bed

مدت زمان: 1 شب
هزينه: 6.683.000 ريال
Nursing services

مدت زمان: 1 شب
هزينه: معادل 6 درصد از خدمات هتلینگ
Accompanying The Patient

مدت زمان: 1 شب
هزينه: 2.672.000 ريال
 
OnlineConsulting

امكان مشاوره حضوري و مجازي با پزشك واحد بيماران بين الملل


SendFile

امكان برقراري ارتباط و ارسال پرونده قبل از مراجعه حضوري با استفاده از خدمات آنلاین


VirtualAdvice

امكان برقراري ارتباط و مشاوره مجازی با پزشك IPD بعد از ترخيص


Nurse

حضور پرستاران مسلط به زبانهاي خارجي جهت ارتباط بيشتر و بهتر با بيماران بين الملل


Vip

ارائه خدمات VIP


MedicalSummary

دريافت خلاصه پرونده پزشكي و صورتحساب بيمار به زبان انگليسي در زمان ترخيص و انجام اقدامات اصلاحی در کمتر از حداکثر 12 ساعت


TreatmentCost

امكان اخذ هزينه درمان به دلار در صندوق بيمارستان


Translator

حضور مترجم مقیم مسلط به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه، از لحظه ورود به کشور تا ترخیص از بیمارستان


SpecialMedicalStaff

امکان همراهی بیمار از فرودگاه تا بیمارستان و بالعکس توسط کادر درمانی ویژه


HomeDoctor

فراهم کردن تجهیزات و ملاقات پزشک با بیمار در منزل (در صورت نیاز)


PrivateNurse

در اختیار گذاشتن پرستار خصوصی (در صورت نیاز)

 
 
FinancialAdvice

مشاوره مالی


ExchangeOffice

دسترسي به صرافي مطمئن


Hotel

ایجاد بستر همکاری با هتل های مختلف در درجات متنوع تشریفات، امکان دریافت و یا تمدید ویزا


TravelAdvisor

مشاور سفر و سرویس گردشگری


HistoricalCity

سفر به شهرهای تاریخی ایران


TravelAgency

شرکتهای مسافرتی طرف قرارداد


OrderFood

سفارش غذاي خارج از منو


Transportation

دسترسی به سرویس حمل و نقل مطمئن داخل شهری در نزديكترين فاصله ممكن

 

پزشکان

تعداد 0 از 148

دکتر فرشاد شالچی امیرخیز

دکتر مجید کیهانی فرد

دکتر سامان محمدی پور

دکتر محمد حمید کرباسیان

دکتر مجتبی هاشم زاده

دکتر حمیدرضا وفایی
رئیس بخش جراحی B

دکتر رضا توکلی دارستانی

دکتر کاوه قرنی زاده

دکتر محمد روحی

دکتر مجید صفوی
رئیس بخش جراحی A

دکتر آزیتا ناصری

دکتر محمود رزاقی کاشانی

دکتر احمد ناظم بافقی

دکتر عبدالحسین جهانیان

دکتر ماریا سعادتیان

دکتر نادر انوشه

دکتر امیر طاووسی

دکتر کامران حسین زاده

دکتر مهدی یامینی

دکتر نادر روشن

دکتر نادر غضنفری املشی