دکتر علی  بشردوست

دکتر علی بشردوست

  • متخصص اطفال
  • مدیر دپارتمان اطفال و نوزادان بیمارستان تریتا

سوابق تحصیلی

  • پزشکی عمومی - 1385

  • تخصص اطفال و کودکان - دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق حرفه‌ای

  • بیمارستان حضرت علی اصغر

  • بیمارستان حضرت رسول

  • بیمارستان اکبر آبادی

  • مدیر دپارتمان اطفال و نوزادان بیمارستان تریتا

سوابق آموزشی

  • دانشگاه علوم پزشکی ایران - عضو هیات علمی

دکتر علی بشردوست
متخصص اطفال
دکتر علی بشردوست
متخصص اطفال

کارشناسان مرتبط

مطالب مرتبط
مطالب مرتبط