بخش زایمان

دکتر فروغ نژادی سلامی

دکتر فروغ نژادی سلامی

متخصص زنان و زایمان

مدیر بخش

دکتر فروغ نژادی سلامی

متخصص زنان و زایمان

مدیر بخش

سرپرستار: خانم کتایون تنباکویی
18
پزشکان