بخش زنان

دکتر فروغ نژادی سلامی

دکتر فروغ نژادی سلامی

متخصص زنان و زایمان

رئیس بخش

دکتر فروغ نژادی سلامی

متخصص زنان و زایمان

رئیس بخش

سرپرستار: خانم رویا نوروزی
19
پزشکان