بخشهای داخلی

دکتر بهروز ایمان زاده

دکتر بهروز ایمان زاده

متخصص بیماری های داخلی

دکتر بهروز ایمان زاده

متخصص بیماری های داخلی
سرپرستار بخش داخلی A: خانم محبوبه میرشاهی
سرپرستار بخش داخلی B: خانم مژگان گرسیوز
1
پزشکان