پرسشنامه رضایت شغلی یا شاخص توصیفی شغلی (نسخه اختصاصی بیمارستان تریتا)

پرسشنامه رضایت شغلی یا شاخص توصیفی شغلی (نسخه اختصاصی بیمارستان تریتا)

Job Descriptive Index (JDI)


پرسشنامه رضایت شغلی یا شاخص توصیفی شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی یا شاخص توصیفی شغلی (نسخه اختصاصی بیمارستان تریتا)

Job Descriptive Index (JDI)


پرسشنامه رضایت شغلی یا شاخص توصیفی شغلی

 • 71
  تعداد سؤال‌ها
 • 20 دقیقه
  زمان اجرا
 • 340
  تعداد اجرا
 • 71
  تعداد سؤال‌ها
 • 20 دقیقه
  زمان اجرا
 • 340
  تعداد اجرا

مبلغ پرسشنامه بعد از پاسخ به سؤالات (و قبل از نمایش خروجی پرسشنامه) از شما دریافت خواهد شد.

خروجی این پرسشنامه به مراجع ارائه نمی‌شود؛ مستقیم برای پزشک مرتبط ارسال خواهد شد و تفسیر ایشان از طریق صفحه پرسش‌وپاسخ جدید برای شما ارسال خواهد شد. مبلغ پرسشنامه، شامل تفسیر توسط پزشک هم می‌باشد.

اجرای پرسشنامه لیست آزمون‌ها


مطالب مرتبط
مطالب مرتبط